Welkom bij Lionsclub Roermond

Meer informatie over ons vindt u in deze video: https://youtu.be/5n6GfS_LL44

 

 

 

Onze club werd op 24 oktober 1969 opgericht en bestaat uit  30 enthousiaste leden, mannen en vrouwen met een grote maatschappelijke betrokkenheid. 

1,5 jaar geleden zijn we binnen de club, aan de hand van een aantal sessies, aan de slag gegaan met ons profiel als serviceclub. Dat leverde uiteindelijk de volgende beschrijving op:

Lionsclub Roermond is een serviceclub voor wie maatschappelijke inzet het belangrijkste doel is en voor wie de club als netwerkmiddel van ondergeschikt belang is. Tegelijkertijd hechten we grote waarde aan gezelligheid, vriendschap en persoonlijke ontwikkeling.  

De commissie die vervolgens aan de slag ging met de ingebrachte ideeën kwam uit op een centraal thema 'Eenzaamheid' dat meerdere jaren leidend zijn.

Het thema leent zich goed voor zowel de klassieke fundraising projecten (dokken en/of doen), als voor de 'dienstverlenings- of denkroute'. Het thema kan goed gekoppeld worden aan de bekende evenementen van Lionsclub Roermond zoals het Benefietconcert in het Achterhuis, de 5de donderdag of NLdoet.

Door middel van de 'denkroute' kunnen we onze kennis, kunde en netwerken inzetten om eenzaamheid binnen de lokale gemeenschap meer fundamenteel aan te pakken.  

 

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lionsclub Roermond maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van Lionsclubs met in totaal 1,3 miljoen leden verspreid over 205 landen.

Het internationaal motto van alle Lions activiteiten is 'We Serve'

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Test2

 

 

Header 3